Съвременната медицина е наясно, че тялото е в състояние да функционира и регулира работата си благодарение на комуникацията между клетките. Те обменят информация на определени честоти. В здравите тела този информационен обмен се извършва безпрепятствено и в резултат всяка клетка и всяка част на организма са в състояние да вършат работата си. Ако обаче върху организма въздействат нежелани субстанции, като токсини, вируси, бактерии и т.н. или вредна радиация, това може да затрудни комуникацията между клетките. Ако бъде нарушен обменът на информация между клетките, това естествено затруднява работата им и може да се прояви твърде бързо под формата на неясно влошаване на здравето, нарушена работоспособност, хронична умора и по-късно – дори с органични промени и съответстващите им симптоми. Те често се появяват на място, където вече е имало дефицит и който нерядко е наследствен. При BICOM терапията честотните характеристики се извличат от тялото на пациента или от вредните субстанции посредством входящ електрод и се вкарват в BICOM устройството чрез кабел. Тези честотни характеристики се моделират в зависимост от симптомите на пациента и избраната терапевтична програма така, че да се превърнат в терапевтични честоти, които след това се прилагат на пациента посредством изходящ електрод.

Биорезонанс терапията действа на биофизично ниво и използва за тестване и терапия информация от електромагнитното поле на тялото на пациента и така наречените „стресови“ субстанции, причинители на оплакванията.